Zásady ochrany osobních údajů

společnosti Polor Sp. z o.o.

 

V zájmu respektování soukromí zákazníků navštěvujících webové stránky www.24doma.cz („Web”) provozované společností Polor Sp. z o.o., se sídlem ul. Władysława IV 1, 70-001 Štětín, Polská republika, jakož i v zájmu zabezpečení námi zpracovávaných osobních údajů zákazníků, jsme vyvinuli interní postupy a doporučení, abychom zabránili zneužití údajů ze strany neoprávněných třetích osob. Společnost průběžně kontroluje plnění zásad a soulad s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), a právními předpisy, které jej doplňují, mění a provádějí, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

Obecné informace

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků v souvislosti s přístupem a používáním služeb poskytovaných na Webu.

Správcem osobních údajů zákazníků je:

Společnost Polor Sp. z o.o. se sídlem ul. Władysława IV 1, 70-001 Štětín, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku národního rejstříku soudů, vedená Okresním soudem Szczecin-Centrum v Štětíně, 13. obchodní oddělení rejstříku národních soudů, pod číslem KRS 0000102972, NIP 8520801934, REGON 810257552 („Společnost”)

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány především proto, aby umožňovaly využívání služeb a funkcí, které jsou na Webu k dispozici, zejména nákupy zboží a vyplňování objednávek. Kromě toho mohou být osobní údaje zákazníků zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Společnosti v rámci zajištění bezpečnosti a rozvoje služeb a zlepšování kvality poskytovaných služeb a jejich přizpůsobení zákazníkovi, jakož i pro účely ochrany práv a vymáhání pohledávek.,  Získané údaje mohou být rovněž zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Společnosti vyplývajících z právních předpisů, zejména požadavků v oblasti spotřebitelského práva, daňového práva a účetnictví.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány z důvodu nutnosti jejich zpracování k provedení uzavřené smlouvy nebo k přijetí opatření na žádost zákazníka před uzavřením smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Dále, pokud jde o osobní údaje zákazníků, jejichž zpracování je vyžadováno v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména spotřebitelským právem, daňovým právem a účetnictvím, je právním základem pro zpracování těchto údajů splnění výše uvedených zákonných povinností Společnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Základem pro zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti je zejména zajištění řádného fungování, bezpečnosti a rozvoje služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a jejich lepšího přizpůsobení uživateli, ochrana práv a vymáhání nároků Společnosti článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Služby poskytované na Webu provádějí funkce získávání informací o zákaznících a jejich chování těmito způsoby:

a) prostřednictvím informací dobrovolně zapsaných do příslušných formulářů,

b) shromažďováním „cookies“ a prostřednictvím dalších technologií, které řídí provoz v rámci služeb.

Zákazníci zpravidla zůstávají anonymní pro Společnost. Zpracování osobních údajů zákazníků závisí na zákaznících (shromažďování dat pomocí cookies a dalších technologií je věnováno samostatné části těchto Zásad ochrany osobních údajů). Společnost shromažďuje, ukládá a zpracovává údaje dobrovolně poskytnuté zákazníkem. V rámci dat poskytnutých zákazníkem tvoří osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, dodací adresa, anebo údaje o společnosti, v případě, že je zákazník podnikatelem, a další údaje potřebné k provedení nákupu a provedení objednávky. Rozsah shromažďovaných údajů vždy závisí na funkcích vybraných zákazníkem a vyplývajících z vlastností konkrétního formuláře.

Osobní údaje zákazníků nejsou zpřístupňovány třetím stranám, s výjimkou subjektů vybraných Společností pro poskytování pomocných služeb v souvislosti s činností Společnosti a provozováním služeb (IT, právní, účetní, kurýrní služby, atd.). Těmito subjekty jsou:

GoPay s.r.o. (Více na https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018 )
Heureka Group a.s. (Více na https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi )

Přístup k osobním údajům zákazníků mohou získat také subjekty, které jsou pro tento přístup oprávněny podle právních předpisů (orgány dohledu a donucovací orgány, atd.).

Osobní údaje zákazníků jsou Společností zpracovávány na území Polské republiky, členském státu Evropské unie. Údaje jsou zákazníkem zadávány a uchovávány v informačním systému, který je provozován v Polské republice.

Zákazník má právo kdykoli požádat o přístup k jeho osobním údajům, opravit je, smazat nebo omezit zpracování, tyto údaje předat a podat stížnost orgánu dozoru. Pokud je zpracování založeno na realizaci cílů vyplývajících z oprávněných zájmů Společnosti, má zákazník také právo vznést námitku.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány po dobu užívání Webu a také po dobu stanovenou zákonem - zejména vyplývající z daňových, účetních a spotřebitelských předpisů. Kromě toho budou osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou mohou vzniknout nebo být vzneseny vzájemné nároky z uzavřených smluv či poskytnutých služeb.

Poskytování údajů je pro zákazníka dobrovolné, ale v nezbytném rozsahu může být nutné uzavřítk uzavření a provedení smlouvy a využití různých funkcí Webu (včetně zadávání a zpracování objednávek). Neposkytnutí nezbytných údajů pak znamená nemožnost zadat a zpracovat objednávku prostřednictvím daného Webu.

Společnost si vyhrazuje právo na změny a doplnění těchto Zásad ochrany osobních údajů z důvodu existence právních a faktických okolností ovlivňujících zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním služeb, jako je používání nových technologií, rozvoj služeb a změny v právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů. Společnost se zavazuje informovat o všech změnách viditelným a srozumitelným způsobem.

Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na službách a Společnost nad nimi nemá žádnou kontrolu, nevykonává dohled. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které byste si měli přečíst.

Pokud máte dotazy ke kterémukoli z ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů, jsme vám k dispozici - aktuální kontaktní údaje naleznete vždy pomocí příslušných funkcí služeb (např. záložky „Kontakt“).

 

Informace ohledně cookies

Web ke svému provozu využívá soubory cookie a další technologie řízení provozu.

Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení zákazníka a jsou určeny k používání daného webu a jeho personalizaci. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Webové stránky používají cookies k následujícím účelům:

a) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci používají Web, což umožňuje neustále zlepšovat jeho strukturu a obsah, a přizpůsobovat jej preferencím zákazníkům;

b) zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem objednání;

c) zapamatování údajů dříve poskytnutých zákazníkem prostřednictvím formulářů, které vyplnil;

d) udržování relace zákazníka na Webu (po přihlášení), díky níž zákazník nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce tohoto Webu;

e) určení profilu zákazníka za účelem zobrazení jemu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google; Web používá technologii Google Adwords / Analytics.

Web používá dva typy cookies: cookies relace a trvalé cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení zákazníka až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení zákazníka po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je zákazník odstraní.

Software pro procházení webů (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení zákazníka.

Zákazníci Webu, kteří chtějí zakázat nebo omezit možnost ukládání cookies, mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč by měl umožňovat mazání cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies. Podrobné informace o tomto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci daného webového prohlížeče.

Zakázání nebo omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webu a v některých případech jim může bránit v jejich správném používání.

Cookies mohou být použity reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník služby využívá. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě zákazníka nebo o čase stráveném na dané stránce.